گروه تاریخ خوزستان

موضوعات مربوط به گروه آموزشی تاریخ متوسطه استان خوزستان

نمونه سوال برتر تاریخ ایران و جهان 1

مشخصات دانش آموز

مشخصات درس امتحان

مشخصات زمان   امتحان

مشخصات حوزه ی امتحان

 

مهر آموزشگاه

عنوان درس  که  سئوال از آن  طراحی شده است

زمان لازم جهت پاسخ دادن به هر سئوال

بارم سئوال

نام :

نام درس :  تاریخ ایران و جهان 1

تاریخ امتحان :  23/10/88

اداره آموزش وپرورش ناحیه (3)

نام خانوادگی:

تعداد سئوالات : 49

روز امتحان :  سه شنبه

معاونت آموزشی و نوآوری متوسطه

نام پدر:

نوبت امتحان:  دی ماه

ساعت امتحان :   10 صبح

نام دبیرستان : ملاصدرا(1)

پایه ی تحصیلی: دوم

شیوه ی سا لی واحدی

مدت امتحان :   75 دقیقه

نام مدیر : سید احمد جابری زاده

رسته تحصیلی: علوم انسانی

گروه تاریخ ناحیه (3)

سال تحصیلی 1389/ 1388

نام دبیر : دلفی موسو ی

توجه: دانش آموزان عزیز رعایت نظم وآرامش در زمان امتحان  عامل موفقیت شما در امتحان حواهد بود.

عنو ان سئوالات

ردیف

                                         بخش اول:  سئوالات  صحیح و غلط                ص              غ          

1

. مورخ برای مطا لعه ی تاریخ از دانش های مختلف بهره می گیرد

1

30ث

25%

2

حکومت مادها توسط  کوروش کبیر در سال 550 (ق/م) منقرض شد.

5

30ث

25%

3

مصر در دوره ی هخامنشیان وتوسط کوروش کبیر  فتح شد.

6

30ث

25%

4

ساسانیان خود را وارث حکومت هخامنشیان  می دانستند.

9

30ث

25%

5

اولین نبرد میان ایرانیان با یونانیان در عصر هخامنشیان صورت گرفت .

6

30ث

25%

6

تقسیم بندی تاریخ به دوره های مختلف سبب روشن تر شدن تحولات زندگی از گذشته می شود .

1

30ث

25%

بخش دوم : سئوالات را کامل کنید

1

مردم عیلام ، سرزمین وکشور خود را هل تمتی یا ..................................................................... می نامیدند .

4

30ث

25%

2

آخرین قومی که پیش از یک قرن در میان دو رود حکومت کردند........................................... نام داشتند .

2

30ث

25%

3

سلسله ای از پادشاهان مقدونیه که در ایران باستان شکل گرفت................................................. نام داشت .

8

30ث

25%

4

نخستین شهر های میان دورود باستان در ..................................................................................... پدید آمد .

2

30ث

25%

5

جنگ میان روم و کارتاژدر تاریخ به جنگ های ......................................................................... معرف است .

7

30ث

25%

6

مورخان اسلامی حکومت اشکانیان را یک حکومت .................................................................... نامیده اند .

7

30ث

25%

بخش سوم : سئوالات چند گزینه ای

1

 اولین تسلط خارجی بر سرزمین  میان رودان :

                 ب -  گوتی ها                            ج  - پارسی ها                                د -   لیدی ها  الف -  عیلا میان

2

30ث

25%

2

نبرد پلو پونز در تاریخ میان کدام یک از دولت ها ی زیر صورت گرفت؟

              ب -  اسپارت وپارس                ج -  آتن وپارس                            د -  ایران و روم   الف- آتن واسپارت

7

30ث

25%

3

حکومت آشوریان در سال 612 ق/ م توسط کدام یک از دولت ها ی زیر ساقط شد؟

الف -  ماد وبابل                    ب -  ماد ومصر                          ج -  پارس و بابل                          د - پارس ماد

2

30ث

25%

4

آخرین حکومت ایران باستان چه نام داشت وتوسط کدام حکومت  منقرض شد؟

 الف - ساسانیان ،روم        ب -  اشکانیان ، اسلام        ج -  ساسا نیان ، مسلمان              د  ساسانیان،سلوکیه

9

30ث

25%

5

خطوط عصر ساسا نی از کدام یک از خط های زیر اقتباس شده بود

 الف - عیلا می                      ب- با بلی                                   ج -  آرامی                     د -  سومری 

9

30ث

25%

6

آداب ورسوم  دینی آریا ئیان در ایران باستان را کدام طبقه اجرا می کرد

الف - کوی ها                ب -  مغ ها                  ج - موبدان             د- واسپوهران

5

30ث

25%

         تصحیح اول

  نام ونا م خانوادگی  دبیر

     تصحیح دوم ورسیدگی به اعتراض

       نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

 

 

امضاء

نمره با عدد

 

     امضاء

 

نمره با حروف

نمره با حروف

صفحه (1)—ادامه دارد

 

 

بخش چهارم : شناخت پایتخت های مهم جهان باستان

1

  حکومت  ماد چه نام داشت ؟پایتخت 

5

30ث

25%

2

پایتخت حکومت آشور جه نام داشت ؟

2

30ث

25%

3

مرکزحکومت سا سا نیان را نام ببرید  ؟

9

30ث

25%

4

پایتخت حکومت ایلام چه نام داشت ؟

4

30ث

25%

بخش پنجم :تصویر زیر مربوط به کتیبه ی بیستون است به  سئولات زیر جواب دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

کتیبه ی بیستون به دستور چه کسی ساخته شد ؟

6

30ث

25%

2

موضوع کتیبه ی بیستون چیست ؟

6

60ث

5/.

بخش ششم : شخصیت شناسی تاریخ

1

از شخصیت های بزرگ یثرب قبل از اسلا م بود که در جریانات در گیری میان طوایف اوس و خسـرج ، بر اسـا س توافـق دو طـرف قرار بـود  به ریاست و پادشاهی مدینـه انتخاب شود که با آمـدن پیامبر اکرم به مدینه بنا به دعوت خسـرج ها و اوس ها در پیـمان عقبه دوم  از رسیدن به هدف خود باز ماند. این شخص......................................... نام داشت .

11

60ث

5/.

بخش هفتم : اصطلا حات تاریخی ( اصطلاحات را در یک سطر توضیح دهید )

1

آتشکده آذر گشنسپ:

9

60ث

5/.

2

تخت جمشید:

6

60ث

5/.

3

بیت المدارس:

10

60ث

5/.

4

هیروگلیف:

3

60ث

5/.

بخش هشتم : طر ح سئوال  (  لطفاً با کلمات داده شده یک سئوال همراه با جواب طراحی نمایید )                   

کلمات داده شده

پادشاه

حکومت

نبونید

بابل

کوروش

 

 

 

1

طرح سئوال

 

2

25/.

2

پاسخ سئوال

 

6

25/.

 

 

      تصحیح اول

  نام ونا م خانوادگی دبیر

     تصحیح دوم ورسیدگی به اعتراض

       نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

 

امضاء

نمره با عدد

 

    امضاء

 

نمره با حروف

نمره با حروف

 

 

 

 

 

بخش نهم : ستون الف و ستون ب را به طور صحیح در کنار هم قرار دهید

الف

ناکثین

الف

جنگ میان امام علی (ع) و معاویه

12

60ث

5/.

ب

قاعدین

ب

 گروهی که طر فدار معاویه بودند و جنگ نهروان را بر علیه امام علی (ع) پی ریز ی کردند

12

60ث

5/.

ج

مارقین

ج

گروهی از خوارج که جنگ نهروان را بر علیه امام علی (ع)پی ریزی کردند

12

60ث

5/.

د

قاسطین

د

پیمان شکنا ن که جنگ جمل را بر علیه امام علی (ع)پی ریزی کردند

12

60ث

5/.

 

هـ

گروهی که در عصر امام علی (ع)در جدال حق وباطل سکوت اختیار کردند

12

60ث

 

بخش دهم :سئوالات کوتاه پاسخ

1

اسکندر با چه شعاری یونانیان را علیه ایرانیان درجنگ ، با خود همراه کرد ؟

7

60ث

5/.

2

در دوره ی اشکانیان ، شهر ها به جه شیو ی ساخته می شدند فقط نام ببرید؟

8

60ث

5/.

3

مهم ترین صفت ،که قران مجید، به عرب عصر جاهلی، نسبت  می دهد، چه بود؟

10

60ث

5/.

4

مشهورترین خطو ط  رایج در دوره ی سا سا نیا ن  را نام ببرید ؟

9

60ث

5/.

5

یکی از فواید مطا لعه  علم تاریخ رافقط  نام ببرید؟.

1

60ث

5/.

6

اصلی ترین نکته در صلح حدیبیه را فقط نام ببرید؟

11

60ث

5/.

7

نخستین اقدام حضرت محمد (ص)در بدو ورود به مدینه (یثرب )چه بود فقط نام ببرید

11

60ث

5/.

بخش یازدهم :سئوالات تشریحی

1

در اوایل تشکیل حکومت روم ، جامعه ی روم از جه گروهها ی تشکیل می شد فقط نام ببرید.

7

60ث

75/.

2

در دوره ی اشکانیان دو موضوع، ذهن دولت مردان را به خود مشغول می کرد، نام ببرید؟

8

60ث

75/.

3

دو مورد از عوامل دشمنی یهودیان با پیامبر اکرم (ص) در مدینه را نام ببرید؟

11

60ث

5/.

4

هٌوخشَتَره توانست حکومت ماد را دوباره احیا کند؟ددر سه سطر توضیح دهید. چگونه

5

75/.

5

. جرا پیامبر اکرم دستور داد تعدادی از مسلمانان به حبشه مهاجرت کنند؟ ذکر دو مورد کافی است

10

5/.

6

چرا مصریان مردگان خود را مومیایی می کردند؟در سه سطر توضیح دهید.

3

1

7

موقعیت زنان در ایلام باستان را درچهار سطر توضیح دهید.

4

1

      تصحیح اول

  نام ونا م خانوادگی  دبیر

         تصحیح دوم ورسیدگی به اعتراض

       نام و نام خانوادگی

نمره با عدد

 

نمره با عدد

          امضاء

 

 

نمره با حروف

 

نمره با حروف

 

 

 

صفحه (2(پایان

 

 

با آرزوی موفقیت در امتحان

دلفی مو سو ی

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:43  توسط گروه تاریخ  |